#InPinyin Hanyu Pinyin Web API is a simple Chinese language cloud computing utility.